Vedtægter for Lyngby Roklub

Som vedtaget den 19. februar 1986, med ændringer vedtaget den 14. februar 1990, den 21. november 1990, den 11. november 1992, den 8. november 2000, den 13. november 2001, den 26. februar 2003, den 20. februar 2008, den 18. februar 2009, den 9. februar 2011, den 8. februar 2012, den 6. februar 2013, den 5. februar 2014, den 4. februar 2015, den 9. februar 2016, den 9. februar 2022 og den 9. februar 2023

Indeholdende:

 1. Navn, stander, formål og hjemsted
 2. Tilhørsforhold til andre foreninger
 3. Medlemskab
 4. Optagelse
 5. Ekstraordinære medlemmer og æresmedlemmer
 6. Kontingent
 7. Udmeldelse, karantæne, eksklusion og sletning
 8. Medlemsrettigheder og –pligter
 9. Bestyrelsen
 10. Bestyrelsesarbejdet
 11. Reglement
 12. Generalforsamling
 13. Regnskab og revision
 14. Tegning og hæftelse
 15. Vedtægtsændringer
 16. Lyngby Roklubs ophævelse
 17. Tvister

1. Navn, stander, formål og hjemsted

Klubbens navn er Lyngby Roklub.

Lyngby Roklub er stiftet den 2. juli 1929.

Lyngby Roklubs stander er hvid med mørkeblåt L R, adskilt af en mørkeblå, femtakket stjerne, der står på de to spidser:


Lyngby Roklubs formål er at dyrke rosport og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til rosporten. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

Lyngby Roklubs hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

2. Tilhørsforhold til andre foreninger

Lyngby Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune (FIL).

3. Medlemsskab

Som seniormedlem kan optages enhver person, der i forudgående kalenderår er fyldt 18 år.

Som ungdomsmedlem kan optages enhver person under 18 år.

Som tørroningsmedlem kan optages enhver person, ingen aldersbegrænsning.

Man skal kunne svømme 300 m for at blive medlem med ret til at ro på vandet.

Et ungdomsmedlem bliver seniormedlem med udgangen af det kalenderår, hvori personen fylder 18 år.

Som passivt medlem kan optages enhver person.

4. Optagelse

Enhver, der ønsker at blive medlem af Lyngby Roklub, skal oplyse navn, adresse, mail-adresse og fødselsår.

Ændring af såvel adresse som mail-adresse skal meddeles.

Ønske om undtagelse af mail-adresse skal ske skriftligt og begrundes.

Optagelse kan nægtes af bestyrelsen, når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor.

Nægtelse skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af den førstkommende ordinære generalforsamling.

Tidligere medlemmer, der er udmeldte eller slettede, kan kun genoptages, såfremt ældre gæld til Lyngby Roklub er berigtiget.

Medlemmer, der er ekskluderet, kan kun genoptages efter vedtagelse herom på en ordinær generalforsamling.

Ethvert aktivt medlem kan overgå til passivt medlemsskab eller tørroningsmedlemsskab efter skriftlig meddelelse til bestyrelsen.

Et passivt medlem kan efter skriftlig meddelelse til bestyrelsen overgå til aktivt medlemsskab eller tørroningsmedlemsskab straks. Se § 3, medlemskab.

5. Ekstraordinære medlemmer og æresmedlemmer

Enhver, som har været aktivt medlem af Lyngby Roklub i 40 år uden afbrydelse, udnævnes til ekstraordinært medlem.

Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne medlemmer, der har ydet en særlig indsats for Lyngby Roklub, til æresmedlemmer.

Ekstraordinære medlemmer og æresmedlemmer har samme rettigheder som seniormedlemmer.

6. Kontingent

Kontingentåret går fra 1. juli til 30. juni.

Kontingentet for det følgende kontingentår fastsættes af den ordinære generalforsamling for hver af følgende medlemsgrupper:

1.    0-18 årige
2.    19-66 årige
3.    67 år og derover
4.    Tørroning.
5.    Passive
6.    Husstande

Overgangen fra gruppe 2 til gruppe 3 justeres i henhold til pensionsalderen, jvf. nedenstående tabel.

Gruppe

2030

2035

2.

19-67

19-68

3.

68

69

Aktive medlemmer inkl. tørroningsmedlemmer betaler kontingentet halvårligt forud, pr. 1. januar og 1. juli.

Husstanskontingent udgør 1,6 gange standardkontingent og betaler kontingentet halvårligt forud, pr. 1. januar og 1. juli.

Passive medlemmer betaler kontingentet årligt forud, pr. 1. juli.

Bestyrelsen er bemyndiget til at opkræve rykkergebyr ved for sent betalt kontingent.

Overgang til ny kontingentgruppe sker ved udløbet af det år, hvori medlemmet er fyldt hhv. 18 og 66 år.

Et aktivt medlem kan overgå til passivt medlemskab ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen.

Et passivt medlem kan, efter skriftlig meddelelse til bestyrelsen, optages som aktivt medlem, ved indbetaling af halvårs kontingent.

Kontingent refunderes ikke.

Studerende kan ansøge bestyrelsen om nedsættelse af kontingentet for den kommende periode. Kontingentet kan dog ikke nedsættes til mindre end halvdelen af kontingentet for 19-66 årige.

Ekstraordinære medlemmer betaler kontingent svarende til kategori 67 år og derover.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

7. Udmeldelse, karantæne, eksklusion og sletning

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.

Medlemmer, der ikke overholder Lyngby Roklubs vedtægter og reglement, eller gør sig skyldig i en adfærd, der krænker klubbens anseelse eller modarbejder klubben, kan af bestyrelsen nægtes adgang til Lyngby Roklubs lokaler og til at benytte klubbens materiel i op til 3 måneder. Det samme gælder medlemmer, der er i mere end 2 måneders kontingentrestance.

I særlig graverende tilfælde kan bestyrelsen ekskludere medlemmer, dog under appel til den førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen kan slette medlemmer, der trods skriftligt påkrav er i mere end 3 måneders kontingentrestance. Sletning på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelse.

8. Medlemsrettigheder og -pligter

Medlemmerne er forpligtet til at overholde Lyngby Roklubs vedtægter og reglement, og berettiget til at benytte klubbens materiel og øvrige faciliteter.

Ungdomsmedlemmer har dog kun ret til at benytte klubbens materiel på de af bestyrelsen i reglementet fastsatte tidspunkter.

Tørroningsmedlemmer kan benytte klubbens indendørs faciliteter.

Passive medlemmer er ikke berettiget til at benytte klubbens materiel, og er ikke valgbare.

Medlemmer, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed foranlediger skade på eller tab af klubbens materiel eller ejendele, er efter bestyrelsens beslutning herom erstatningspligtige overfor klubben.

Et eksemplar af de gældende vedtægter samt det gældende reglement skal til enhver tid være tilgængeligt i klubhuset.

9. Bestyrelsen

Lyngby Roklubs daglige ledelse og tilsynet med de i klubben ansattes virksomhed varetages af bestyrelsen, der består af 9 personer: formand, næstformand, kasserer, kontingentkasserer, sekretær, 2 rochefer, materielforvalter og ungdomsleder.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at hvert medlem vælges særskilt.

De lige år vælges formand, kontingentkasserer, sekretær, og materielforvalter.

De ulige år vælges næstformand, kasserer, kaproningschef, motionsrochef og ungdomsleder.

I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv.

10. Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsesmøde afholdes én gang i hver måned og yderligere når formanden finder det fornødent, eller mindst 5 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer, herunder formanden eller i dennes forfald næstformanden, er til stede.

Bestyrelsen træffer beslutninger med simpel stemmeflerhed.

Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes forfald næstformandens, stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Over bestyrelsesmøderne føres et forhandlingsreferat, som mindst skal angive datoen for bestyrelsesmødet, dagsordenen, deltagende bestyrelsesmedlemmer og de trufne beslutninger. Referatet forelægges til godkendelse på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen skal endvidere føre en fortegnelse over medlemmerne og en præmiefortegnelse.

Varetagelse af langtursroning sorterer under motionsrochefen.

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte særlige udvalg til varetagelse af særlige opgaver såsom kap-, ungdoms-, motions- og langtursroning, selskabelige sammenkomster, etc.

11. Reglement

Bestyrelsen fastsætter regler for benyttelse af klublokalerne og klubbens materiel samt for medlemmernes rettigheder og pligter i klubbens reglement.

Reglementet skal være i overensstemmelse med nærværende vedtægter og med DFfRs love og reglementer.

Bestyrelsen kan ændre reglement ved beslutning på et bestyrelsesmøde.

Ændringer i reglementet skal meddeles alle medlemmer i rimelig tid, inden ændringerne træder i kraft.

12. Generalforsamling

Kompetence

Generalforsamlingen er Lyngby Roklubs højeste myndighed i alle anliggender.

Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger er beslutningsdygtige, når mindst ¼ af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Dersom generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage skriftligt til hvert enkelt medlem indkalde til en ny generalforsamling med samme dagsorden. Denne er beslutningsdygtig uanset antallet af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

Tidspunkt og indkaldelse

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det fornødent, og skal indkaldes når mindst 20 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen inden 14 dage efter modtagelsen af en sådan begæring indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær såvel som eventuel ekstraordinær generalforsamling, skal finde sted til hvert enkelt medlem.

Indkaldelse sker ved mail, dog skriftligt, hvis undtagelse af mail-adresse er bevilget. Se § 4 stk. 3.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 8 dages varsel. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge klubbens årsregnskab samt eventuelle indkomne forslag. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling samme år, skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar.

Stemmeret og fuldmagter.

Ethvert aktivt medlem har én stemme på generalforsamlingen.

Medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke stemmeret.

Nye medlemmer har først stemmeret efter 3 måneders medlemsskab.

Passive medlemmer har ikke stemmeret.

Enhver stemmeberettiget kan råde over skriftlige fuldmagter fra indtil 2 andre stemmeberettigede.

Gennemførelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Inden forhandlingernes begyndelse kontrollerer bestyrelsen stemmeret og eventuelle fuldmagter for hvert af de tilstedeværende medlemmer, hvorefter fuldmagterne overdrages til dirigenten.

På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om klubbens virksomhed. Endvidere fremlægger bestyrelsen det reviderede årsregnskab og budget for det kommende år til godkendelse.

Dernæst behandles eventuelle indkomne forslag. Forslag, som er fremkommet efter fristen for modtagelse af forslag, kan behandles på generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor.

Herefter fastsættes kontingentet for det følgende kontingentår og der foretages valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 revisorer for det følgende år.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af nærværende vedtægter.

Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot én stemmeberettiget ønsker det.

13. Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter og udarbejder klubbens årsregnskab.

Årsregnskabet revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer for det pågældende år. Revisionen skal være afsluttet inden udgangen af januar måned.

14. Tegning og hæftelse

Klubben forpligtes udadtil ved underskrift af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den klubben til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de klubben påhvilende forpligtelser.

15. Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

16. Lyngby Roklubs ophævelse

Bliver der på den ordinære generalforsamling ikke valgt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling inden 3 uger. På denne stiller de siddende bestyrelsesmedlemmer deres mandat til rådighed, og skulle der herefter ikke blive valgt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, betragtes klubben som ophævet.

Generalforsamlingen vælger i så fald en komité bestående af 3 medlemmer, der skal forestå klubbens ophævelse.

Ved klubbens ophævelse tilfalder klubbens formue idrætsforeningerne under Lyngby-Taarbæk Kommune i regi af FIL.

17. Tvister

Stridigheder om anvendelse af denne vedtægt afgøres endeligt og bindende ved voldgift.

Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt en af disse i fællesskab valgt opmand.

Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori klubben ligger.

I øvrigt henvises til aktuel lov om voldgift.