Støtteforeningen ”GAMLE LYNGBY ROERE”

Vedtægter

 • § 1. Foreningens navn er "Gamle Lyngb Roere" eller G.L.R.
 • § 2. Foreningens formål er 1) at vedligeholde og styrke forbindelsen mellem gamle roere fra Lyngby Roklub og 2) at virke som støtteforening for Lyngby Roklub.
 • § 3. Som medlem af G.L.R. kan optages medlemmer / hhv. tidligere medlemmer af Lyngby Roklub, som er fyldt 30 år. Andre kan optages som passive medlemmer til halvt kontingent og uden stemmeret på foreningens generalforsamling. Herudover bemyndiges bestyrelsen til at optage andre personer, som skønnes egnede og interesserede. Enhver, der ønsker at blive medlem af G. L.R. skal oplyse navn, adresse, mail-adresse og fødselsår. Ændring af såvel adresse som mail-adresse skal meddeles. Ønske om undtagelse af mail-adresse skal ske skriftligt og begrundes.
 • § 4. Bestyrelsen afgør i alle tilfælde om optagelse af nyt medlem kan finde sted.
 • § 5. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen inden d. 31. oktober i det løbende regnskabsår. I modsat fald må kontingentet erlægges for det kommende år. Betalt kontingent refunderes ikke.
 • § 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og med specificeret angivelse af dagsordenen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Indkaldelse til ordinær såvel som eventuel ekstraordinær generalforsamling, skal finde sted til hvert enkelt medlem. Indkaldelse sker ved mail, dog skriftligt, hvis undtagelse af mail-adresse er bevilget. Se § 3.
 • § 7. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert personligt mødt medlem. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af de mødte medlemmer.
 • § 8. På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt det reviderede regnskab til godkendelse.
 • § 9. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage inden generalforsamlingen. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 majoritet blandt de mødte medlemmer.
 • § 10. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Valget til bestyrelsen gælder for to år og foretages således, at formand, et bestyrelsesmedlem og en suppleant er på valg i lige år og kassereren, to bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant er på valg i ulige år. Valg af 2 revisorer hvert år.
 • § 11. Foreningens regnskabsår er 1. nov. - 31. okt. Regnskabet revideres af de 2 valgte revisorer.
 • § 12. Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent.
 • § 13. Eksklusion af et medlem, der har betalt kontingent kan finde sted, dersom vedkommende modarbejder foreningen eller udviser en for foreningen generende opførsel. Eksklusionen skal dog forelægges den følgende generalforsamling, hvis den ekskluderede kræver det, og 3/4 majoritet af de tilstedeværende medlemmer er da nødvendig for eksklusionens gyldighed.
 • § 14. Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer.
 • § 15. I bestyrelsen kan højst indvælges et medlem af Lyngby Roklubs bestyrelse, dog ikke som formand eller kasserer.
 • § 16. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller på begæring af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • § 17. Som følge af foreningens formål, skal bestyrelsen tage initiativ til afholdelse af i hvert fald følgende, årlige fællesarrangementer 1) indkaldelse til ro-arrangement i sommerhalvåret 2) indbydelse til en selskabelig sammenkomst i vinterhalvåret.
 • § 18. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 15 medlemmer forlanger det skriftligt med angivelse af dagsorden.
 • § 19. Foreningen kan kun opløses, når 2 generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum, vedtager en enslydende beslutning herom med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Foreningens midler tilfalder da Lyngby Roklubs bådefond.

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 31. marts 1941. Ændret på den ordinære generalforsamling d. 12. november 1948. Revideret på den ordinære generalforsamling d. 19. november 1977, d. 24. november 1993, d. 20. november 2013 og d.16. November 2016.