1. Forholdet til Lyngby Roklubs vedtægter

Nærværende reglement er fastsat af bestyrelsen i overensstemmelse med klubbens vedtægter pkt 11.

 

2. Pligten til overholdelse og konsekvenserne af overtrædelse af reglementet

Medlemmerne af Lyngby Roklub er forpligtet til at overholde nærværende reglements bestemmelser, jf. vedtægternes pkt. 8.

Overtrædelse af nærværende reglements bestemmelser behandles efter vedtægternes pkt. 7, hvorefter sanktionerne er karantæne i op til 3 måneder og, i særligt graverende tilfælde, eksklusion.

Medlemmerne skal i øvrigt rette sig efter enhver bestemmelse, som bestyrelsen måtte træffe med hensyn til roning og materiellets benyttelse.

 

3. Forholdet til andre roklubbers reglementer

Medlemmer af Lyngby Roklub, der anvender andre roklubbers materiel, er underkastet disse klubbers reglementer på de punkter, hvor disse frembyder en skærpelse af nærværende reglement. I øvrige tilfælde gælder nærværende reglement.

 

4. Almindelige bestemmelser om al roning

Rosæsonen

Rosæsonen varer fra standerhejsning til standerstrygning. Sæsonen for 1x og 2-, varer dog fra 1. maj til standerstrygning.

 

Ordensregler

Medlemmerne må ikke udvise støjende eller på anden måde stødende adfærd, hverken under roningen, ved landgang eller i klubhuset.

Medlemmerne må ikke i roklubben udøve politisk eller religiøst virke.

 

Rouddannelse og svømmeprøve

Aktive medlemmer skal for at kunne benytte klubbens materiel gennemgå instruktion som angivet i bilaget Ro- og styrmandsretigheder i Lyngby Roklub.

Nye seniormedlemmer optages kun ved roskoler, undtagelser herfra skal godkendes af motionsrochefen.

Aktive medlemmer skal aflægge svømmeprøve på 300 m mindst hvert 2. år og skal aflægges ved indmeldelse.

 

Rodragt

Rodragten består enten af en blå træningsdragt - evt. forsynet med "L*R" på ryggen i hvide bogstaver - eller af stjernetrøje og mørkeblå robukser.

 

Skabsleje og glemte ting

Medlemmerne kan leje skabe for rosæsonen mod en af bestyrelsen fastsat leje.

De skabe, der ikke er lejet ud for vinteren og den kommende rosæson inden den 1. november, åbnes herefter, og eventuelt indhold tilfalder roklubben.

Roklubben har intet ansvar for medlemmernes tøj eller andre ejendele.

 

Nøgler til roklubben

Alle medlemmer kan mod et af bestyrelsen fastsat  gebyr anmode bestyrelsen om at få udleveret en nøgle til roklubben, nøgler skal tilbageleveres ved udmelding.

Nøgle til Taarbæk-huset kan kun erhverves af medlemmer med langturstyrmandsret / T-styrmandsret.

 

5. Styrmandsret og -pligter

På enhver tur skal der altid være mindst én deltager i hver båd med den fornødne styrmandsret. Styrmandsuddannelse og tildeling af styrmandsrettigheder foregår som angivet i bilaget Ro- og styrmandsretigheder i Lyngby Roklub.

 

Styrmandspligter

Styrmanden har kommandoen over sit hold, og skal påse, at materiellet behandles på den omhyggeligste måde. Hvis dette ikke finder sted, eller hvis holdet udviser en ukorrekt optræden, skal det indberettes til bestyrelsen.

Styrmanden har pligt til at gøre sig bekendt med de opslag vedrørende roning, der måtte findes i klubhuset.

Før roning skal styrmanden indføre roturens data i rojournalen. Styrmanden skal efter hjemkomsten indføre tidspunktet herfor, samt påse, at holdet rengør materiellet og bringer det på plads i aftørret stand.

I forbindelse med roning på Furesøen skal der udvises særlig agtpågivenhed ved passage af slusen i Frederiksdal.

 

6. Almindelige bestemmelser om materiellet og dets anvendelse

Enhver båd, der går ud, skal altid være fuldt bemandet. I intet tilfælde må passagerer medtages.

Det til en båd hørende materiel må ikke uden materielforvalterens tilladelse benyttes til andre både.

De inriggede både bør på søn- og helligdage føre DFfRs bådeflag samt på langture tillige klubbens stander.

Skader/mangler på materiellet skal af styrmanden straks meddeles materielforvalteren og/eller indføres i materielbogen og for skader på langtursmateriellet tillige meddeles langtursrochefen. Større skader skal endvidere omgående meddeles bestyrelsen skriftligt.

Skader/mangler, der skyldes grov uagtsomhed, skal, efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, erstattes af det pågældende medlem.

Robåde skal efter mørkets frembrud føre en lanterne, der lyser hele horisonten rundt.

 

7. Bådreservation

Såvel Taarbæk-bådene som de øvrige inriggere kan reserveres på opslag i klubhuset. Reservationer kan altid afvises af motions- og langtursrochefen, hvis de pågældende både skal bruges i forbindelse med en fællestur i klubbens regi eller er lånt ud til en anden klub.

 

8. Særlige regler om ungdomsroning

Ungdomsroernes roundervisning og daglige roning sker mandag, tirsdag og torsdag mellem kl. 17 og 18.30.

Juniorkaproere kan dog træne på de af træneren anviste tidspunkter.

Arrangeres fællesture eller weekendture skal ungdomslederen sikre sig tilladelse fra deltagernes forældre eller værge.

 

9. Særlige regler om roning i 1x og 2-

Før første maj må roning i 1x og 2-, kun ske efter individuel aftale med kaproningschef.

Roning i 1x og 2- må ikke finde sted senere end ½ time efter solnedgang.

 

10. Særlige regler om roning fra Taarbæk

Daglig rofarvand er fra Svanemøllebugten i syd til Rungsted Roklub i nord.

Alle ture skal til enhver tid foregå i overensstemmelse med DFfRs langtursreglement, 

 

11. Særlige regler om langtursroning

Ture, der roes på Øresund eller uden for dagligt rofarvand, skal til enhver tid foregå i overensstemmelse med DFfRs langtursreglement.

Ture ud over og uden for dagligt rofarvand skal inden turen påbegyndes indskrives i langtursbogen og godkendes af langturrochefen / formanden, og de roede kilometer regnes med ved opgørelsen af det samlede antal langturs-kilometer. For at deltage i langtursroning skal man have aflagt svømmeprøve indenfor de sidste 2 år.

 

12. Særlige regler om vinterroning

Vinterroning er roning mellem standerstrygning og standerhejsning.

Vinterroning skal foregå i overensstemmelse med DFfRs vinterronings-reglement.

Vinterroning kan kun udøves af de roere, bestyrelsen har godkendt dertil og som har aflagt svømmeprøve indenfor de sidste 2 år. Tilladelserne registreres med navn og medlemsnummer. Tilladelsen gælder for een vintersæson.

Til vinterroning må kun benyttes det af bestyrelsen særligt anviste materiel.

Vinterroning må kun finde sted på Lyngby og Bagsværd Sø samt kanalen til slusen Frederiksdal.

Vinterroning må kun finde sted fra ½ time efter solopgang til ½ time før solnegang. Der må ikke roes i tilfælde af kraftig vind, is på søen eller andre vanskelige vejrforhold.

Ved vinterroning i inriggere skal der medbringes øsekar samt redningsveste til hele mandskabet.

 

Særlige regler for vinterroning i outriggere

Ved vinterroning i outriggere skal alle bære oppustelig redningsvest under hele turen.

Kaproningschefen kan altid meddele roforbud for roning, han vurderer er farlig eller uforsvarlig.

Elitekaproere, der træner i DRC-regi, kan aftale med deres DRC-træner under hvilke regler de kan ro. Disse skal skriftligt meddeles kaproningschefen.

1X og 2- må kun roes, når der er andre både i umiddelbar nærhed og man holder opsyn med hinanden. Ellers skal der være motorbåd, der følger bådene.

Elitekaproere kan få tilladelse til at ro 1X og 2- parvis.

 

13. Tildeling af rettigheder:

Rettighed

Betingelser for tildeling

Frigivelse

Roeren skal kende, forstå og kunne udføre alle kommandoer og skal beherske roteknikken forsvarligt.

Frigives af en instruktør, samt en sekundær instruktør udvalgt af bestyrelsen.

Rettigheden er først gældende når begge instruktører godkender frigivelsen.

K-Styrmandsret

Roeren skal beherske alle kommandoer og kunne kontrollere båden i enhver situation med frigivne roere på alle pladser.

Uddannes og frigives på internt kursus af en af bestyrelsen udpeget instruktør.

 

 

F/T-Styrmandsret

Roeren skal gennemgå et udvidet styrmandskursus afholdt i klubben.

Minimum 5 ture fra Taarbæk samt 5 ture på Furesø..

Uddannes og frigives på internt kursus af en af bestyrelsen udpeget instruktør. 

L-Styrmandsret

Forudsætter K-styrmandsret.

Roeren skal gennemgå DFfRs langtursstyrmandskursus.

Roeren skal have roet mindst 250 km på langture, heraf mindst 150 km med start udenfor dagligt rofarvand og mindst en tur med overnatning. Færdigpakkede langture arrangeret af f.eks. DFfR eller Kredsen tæller med halv vægt.

Tildeles af bestyrelsen efter ansøgning.

Outriggerret

Man skal være frigivet og have roet mindst 20 ture, samt aflagt svømmeprøve indenfor de sidste 2 år og gennemgået uddannelse i outriggerroning i L*R.

Frigives af en scullerinstruktør.

Scullerret

Forudsætter K-styrmandsret.

Oplæring ifølge Uddannelse i single sculler-roning i LR.

Frigives af en scullerinstruktør.

Instruktør

Forudsætter K-styrmandsret.

DFfRs klubtrænerkursus modul A og B.

Scullerinstruktør

Instruktør med scullerret.

Godkendes af bestyrelsen efter ansøgning.

Klubtræner

Scullerinstruktør og

DFfRs klubtrænerkursus modul C og D.

 

 

 

 

 

 

Rettigheder fra anden roklub kan overføres efter godkendelse fra Bestyrelsen.

 

 

14. Krævede rettigheder i de forskellige bådtyper:

Bådtype

Krævede rettigheder

Inriggere

Hvis ikke alle roere er frigivet, skal der være en instruktør i båden.

2xgig,

Alle roere skal være frigivet, og 1’‘eren skal have scullerret.

1x, 2x, og 4x

Alle roere skal have scullerret, eller være under opsyn af en scullerinstruktør og alle roere skal da være frigivet..

2-,

Alle roere skal have outriggerret, eller være under opsyn af en scullerinstruktør . og alle roere skal da være frigivet.

Roes efter tilladelse fra kaproningschefen.

4+gig, 4-, 4+,

   8+

Alle roere skal have outriggerret, eller være under opsyn af en scullerinstruktør . og alle roere skal da være frigivet.

 

 

15. Krævede rettigheder i de forskellige ro-områder:

Område

Krævede rettigheder

Lyngby Sø, Bagsværd Sø, kanalen mellem Lyngby Sø og slusen ved Frederiksdal

Uanset bådtype kræves, at mindst én roer har K-styrmandsret. I øvrigt kræves rettigheder som beskrevet i afsnittet om bådtyper.

Furesøen

 Alle roere skal være frigivet, mindst én skal have F/T- eller L-styrmandsret

Outriggede både må ikke tages på Furesøen med mindre særlig tilladelse fra Bestyrelsen foreligger.

Taarbæk, i området fra Rungsted Havn i nord til Svanemøllebugten i syd

Alle roere skal være frigivet, mindst én skal have F/T- eller L-styrmandsret.

Øvrige områder

Alle roere skal være frigivet, og mindst én skal have L-styrmandsret.